Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without vianowaczi nowaczi
8704 ed82 500

neonsamurai04:

neon paradise

Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viageralt geralt
0721 c445
Reposted fromiamstrong iamstrong viamuviell muviell
9344 f019
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianiskowo niskowo
7166 1a70
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakittyschool kittyschool
Reposted fromzielono zielono vianiskowo niskowo
8931 1d6a 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaRozaa Rozaa
6937 965b 500
Reposted fromturquoise turquoise viamuviell muviell
1512 09cd
Reposted fromfineporn fineporn viawrazliwa wrazliwa
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim.
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaRozaa Rozaa
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
7285 d649
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl