Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6359 0b40 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

8518 884b

nerdeas:

He’s got my vote

Reposted fromvariaen variaen viadotmariusz dotmariusz
1483 656c
Reposted from0 0 viacaligula caligula
7759 3bf7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamousseline mousseline
7320 06bb
Reposted fromaletodelio aletodelio viaasylopath asylopath
2433 b864 500
nie wiem czy kiedykolwiek aż tak bardzo chciałam cofnąć czas jak chcę tego teraz. strasznie jest, s t r a s z n i e
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
5383 336a 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
5345 fecf
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viakoloryzacja koloryzacja
Last night I dreamed about you. What happened in detail I can hardly remember; all I know is that we kept merging into one another. I was you, you were me. Finally you somehow caught fire.
— Franz Kafka (via quotemadness)
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie. 
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J. Green
Reposted fromthesmajl thesmajl viakoloryzacja koloryzacja
0769 f27b 500

positive-memes:

When you get drunk with your wholesome friends

Reposted fromshikuchi shikuchi viakoloryzacja koloryzacja
5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl