Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8021 9120 500
5641 771e 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viahormeza hormeza
2494 b0c4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
0706 ae37 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Poszedłem i przed zakrętem zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
1614 63e4
Reposted fromnazarena nazarena viaschlachtoros schlachtoros
7749 299a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk
3399 45ab
Reposted fromGIFer GIFer viakrolfasolek krolfasolek
7036 3182 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle
6066 7822 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
4573 4e81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
9123 19fc 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajustmine justmine
8966 f267 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine
9099 3b16 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajustmine justmine
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi
— Victor Hugo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl